Cieľom publikácie je ukázať biblický postoj k alternatívnej medicíne zasväteným pohľadom erudovaného lékára. Autor rozoberá problematiku alternatívnej medicíny a vzťahu kresťana k týmto liečebným postupom čítavým a zrozumiteľným spôsobom v 11 kapitolách. Po vysvetlení základných pojmov a východísk sa zaoberá iridológiou, geopatogénnymi zónami, homeopatiou, akupunktúrou, makrobiotikou, jogou a psychotronickými liečiteľmi. Ďalej si všíma fytoterapiu a zameriava svoj pohľad na biblické princípy a postoj kresťana k týmto metódam.

Počas niekoľkých mesiacov na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia sa zrútil filozofický systém, ktorý ľuďom nemohol ponúknuť nič viac, než uspokojenie z dobre vykonanej práce. V ľudských dušiach, ktoré napokon vždy túžili po niečom trvalom, nadčasovom -, vzniklo vákuum. Opäť sa otvorili dvere pre duchovné záležitosti. Prenikajú k nám teraz rôzne filozofické a náboženské smery, ktoré ponúkajú ľuďom to, čo im nemohla ponúknuť materialistická filozofia - fyzické i duševné zdravie, pocit psychickej rovnováhy, dokonalosť, a dokonca i nesmrteľnosť. My všetci sa však musíme naučiť rozlišovať medzi jednotlivými druhmi „duchovna". Túžba každého z nás po zdraví je celkom oprávnená. Zdravý človek má mnoho želaní, no chorý má želanie len jedno. Ciest ku zdraviu sa ponúka viac a ľudia sa v zúfalstve chytajú každej možnosti.

Autor hovorí o dôvodoch odklonu od prírodovednej medicíny. Tá síce slávi veľké úspechy, ale v poslednom čase je nielen v Česku terčom kritiky. Jedným z dôvodom tejto kritiky je skutočnosť, že lekári sa často sústredia len na telesné problémy. Chorý by sa rád zveril len jednému lekárovi, ktorý by sa venoval jeho telu, duši i duchu. Často nechápe význam nákladného liečenia, vyšetrovania, techniky, nie je čas na pohovor a na starostlivosť o jeho dušu. To všetko vedie aj k tomu, že sa ľudia obracajú o pomoc inam. Autor odlišuje tzv. prírodnú medicínu od paramedicíny. Prírodná medicína je založená na pôsobení vody, vzduchu, tepla, chladu, svetla a elektrického prúdu, zahrnuje teda fyzikálnu terapiu a liečbu rastlinnými prostriedkami (fytoterapiu). Tieto liečebné prostriedky považuje autor za vhodné a legitímne doplnky prírodovednej medicíny.

Na rozdiel od predošlých liečebných postupov patria do okruhu alternatívnych liečebných metód spôsoby liečenia, ktoré svojimi koreňmi siahajú do pohanstva alebo do okultizmu. Ako hovorí autor: „Vychádzajú z obrazu sveta, ktorý nie je kompatibilný s biblickým chápaním a pri skúmaní týchto metód vedeckými metódami nemožno zistiť ich preukázateľný účinok a ich opakovateľnosť nezávisle od vonkajších podmienok. V absolútnej väčšine prípadov bývajú tieto metódy aplikované práve v súvislosti s okultnou alebo pohanskou filozofiou, ktorá má poskytnúť vysvetlenie pre ich účinok. Pre veriaceho človeka, ktorý tieto metódy liečenia prijíma alebo vykonáva, existuje reálne nebezpečenstvo, že sa vo svojom chápaní sveta i seba dostane na duchovné scestie. Ak sa kresťania stavajú kriticky a negatívne k metódam alternatívnej medicíny, nie je to prejavom náboženskej neznášanlivosti či nevraživým výpadom proti ľuďom iných názorov, ale prejavom zodpovednosti a túžby po uplatnení pravdy. Ide o varovanie. Pravda v sebe nesie istý prvok výlučnosti. Nábožensko-filozofický podklad alternatívnej medicíny nie je na prvý pohľad zrejmý, často sa zamlčuje a skresľuje.

Ako kresťania, pravda, uznávame biblické uzdravenie - Boží zásah do života človeka. Ide o niečo úplne odlišné od alternatívnej medicíny - v pôvode (zdroji), spôsobe i dôsledkoch. Boh pôsobí zázraky, lebo je vo svojej podstate všemohúci. Kresťan uznáva prírodné zákony - chápe, že veci prebiehajú takmer vždy podľa určitých zákonitostí príčiny a dôsledku. Uznaním týchto zákonov ale neupiera Bohu právo a moc zasahovať kdekoľvek a kedykoľvek to uzná za vhodné. Boh je nad prírodnými zákonmi i mimo nich, nie je nimi viazaný.

Verím, že kniha naplní autorov zámer - zrozumiteľným spôsobom poučiť o alternatívnej medicíne, ukázať na správne biblické postoje a varovať. Vrelo odporúčam širokému okruhu čitateľov.