Sme svedkami toho, ako sa mnohé veci zámerne zahmlievajú a predkladajú človeku s tým úmyslom, aby stratil orientáciu a bol manipulovateľný. Kto sa nevie postaviť k problému so svojím názorom, ľahko prijíma cudzí, aby nezostal osamotený a mal oporu v iných. Dnes veľa ľudí stratilo dôveru voči všetkému a tak im dobre padne, ak k nim príde niekto s receptom na všetky bolesti. A práve z tohto vnútorného rozpoloženia prevažne mladých ľudí často ťažia sektári, ktorí nezaťažujú človeka predpismi, ale chcú jeho samého. V takom prípade už nejde o hľadanie vlastnej cesty ku šťastiu, ale skôr o vnútenie programu, ktorým sekta manipuluje s ľudskou psychikou a nedovoľuje jej slobodne sa rozvinúť. Takže človek nenachádza pravý pokrm pre svoje vyhladované vnútro, lež je naplnený toľkými protichodnými myšlienkami, že už ani nemá síl pýtať sa na to, čo je správne, ale radšej sa dá viesť inými.

A do tohto myšlienkového chaosu súčasného človeka zaznievajú slová Božieho Syna: „Ja som dobrý pastier". To však nie sú len slová, ale aj životom a smrťou potvrdený fakt. Ježiš Kristus sa skutočne osvedčil ako ten, ktorý vedel viesť ľudí, a nie manipulovať ich vedomie. Svedčia o tom evanjeliá, kde sa odzrkadľuje jeho múdrosť a sloboda, ktorú dáva svojim poslucháčom bez toho, aby im čosi vnucoval. To je skutočný obraz pastiera, ktorý ide vpredu a necháva ovečkám voľnosť, ako budú kráčať za ním na pastviny, kde si každá môže nájsť čosi pre seba. Ako dobrý pastier riskuje aj mnohé nebezpečenstvá, ktoré sa vždy predpokladajú u tých, čo idú v popredí a nehľadia na všeobecne uznávanú mienku, ale sledujú pravdu, ktorú chcú vložiť do sŕdc tých, za ktorých majú zodpovednosť. „Dobrý pastier položí svoj život za ovce" - zdôrazňuje nám Ježiš preto, lebo aj táto skutočnosť je veľmi dôležitá pri hodnotení pravého pastiera.

Ak sa bližšie pozrieme na rozličných zakladateľov siekt, musíme povedať, že oni nielenže nepoložili svoje životy, ale usilovali sa práve cez sebou ustanovenú sektu získať väčšie osobné výhody pre svoj život na tejto zemi. A často aj neľudským spôsobom vstúpili do osudov mnohých a zničili v nich aj to, čo ešte mohlo byť predpokladom zdravého vývoja k radosti zo života. Na dravosť týchto zlodejov upozorňuje Ježiš slovami: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil". Podľa rozličných správ zo súčasností vieme, aké pravdivé sú slová o zabíjaní a ničení pri rozličných aktivitách sektárov na mnohých miestach. Napriek týmto hrozivým štatistikám vnímame, že niet opatrností u mnohých v tom, s kým sa dávajú do rečí a akým spôsobom chcú nasýtiť svoj hlad po Bohu.

Veľmi dôležité je, aby tu bol ktosi, kto nastaví zrkadlo a pomôže správne vidieť toho, na koho sa majú obrátiť ako na svojho dobrého pastiera. On im pomôže správne chápať veci, ktoré tak zatiaľ nechápu. Táto úloha pre človeka nie je ľahká, lebo tu musí počítať s úlisnosťou a špekuláciami tých, ktorí nemajú pevné princípy. Nemajú ich preto, aby mohli ľahšie unikať argumentácii pravdy. Ktosi však musí usvedčiť „zlodejov a zbojníkov", ktorí kradnú z Kristovho stáda a „nezáleží im na ovciach", ale na vlastnej popularite a osobnom prospechu. Podobne zavádzajú do nepravdy tí, ktorí nereálne vnímajú život, ale majú priam výnimočné daností presviedčať ľudí a rozličnými polopravdami manipulovať s ich dôverou. O týchto Ježiš povedal: „Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy" (Mt 15, 14).

Treba nám naozaj vidiacich veriacich, ktorí chcú vnímať život reálne a počúvať hlas dobrého pastiera, aby bolo jedno stádo a jeden pastier (porov. Jn 10, 16). K takému ideálu sa môžeme dnes priblížiť len solídnym poznávaním a odhaľovaním votrelcov medzi kresťanmi ako „vlkov v ovčom rúchu", na ktorých upozorňuje už apoštol Pavol. Pri rozlúčke so staršími z Efezu im pripomína: „Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými" (Sk 20, 28-32).

Teda Boh a slovo jeho milosti má moc budovať a dať dedičstvo, preto s jeho požehnaním treba kráčať za Kristom, ktorý je dobrým pastierom, aby nás prevrátené názory a zahmlievanie skutočností neodviedlo od pravej kresťanskej cesty a od dedičstva večného života, ktoré Boh pripravil tým, čo ho naozaj milujú.