Jedna z úloh, ktorú sa tento časopis usiluje plniť, je poskytnúť orientáciu v rozmeroch ducha z pozície kresťanskej viery. Pritom máme dočinenia s viacerými skutočnosťami.

Trojjediný Boh nás oslovuje ako milované Božie deti. Božia láska je platnou skutočnosťou a počas vekov sa nemení. To je aj dôvod našej istoty. Preto sa uprostred sveta rozmanitých záujmov a rôznych duchovných síl - či už majú pôvod v človeku alebo majú iný charakter - nemusíme báť. Svet pre nás nie je bludiskom plným príšer a nepríjemných prekvapení, do ktorého by sme sa mali báť vstúpiť. Aj náš svet je pre nás priestorom, v ktorom platí ako rozhodujúca sila Božia zachraňujúca láska v Ježišovi Kristovi.

Osobná Božia láska v Ježišovi Kristovi je pre nás aj dôvodom odvahy komunikovať so svetom neznámej duchovnej kvality. Domnievam sa, že pre kresťanov v tomto zmysle smie byť typické očakávanie, že to, čo nachádzame, bolo dotknuté živým pravým Božím Duchom, a že tu Boží Duch pôsobí na to, aby sa človek otvoril pre evanjelium. Naša viera nás nevedie k zásadnému podozreniu, že to, čo ešte nepoznáme a čo sa ako duchovná kvalita okolo nás prejavuje v iných ľuďoch, je nebezpečné a nepriateľské. „Skúmajte Duchov, či sú z Boha" - to je naša zásadná otázka v prístupe k rozmerom ducha okolo nás.

Náš prístup však nie je nesený naivitou a stratou kritérií. Sú aj falošní učitelia. Možno práve tým, že skrývajú svoje skutočné hodnoty a ciele, na ktorých im záleží, a usilujú sa ich predstaviť prijateľným spôsobom. Sväté písmo nás učí, že „duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený biľag" (1 Tim 4, 1-2). Aj svedomie človeka, ktoré má spájať s prameňom pravdy a poznania v Bohu, môže byť znetvorené a neschopné sa orientovať. V tom je nebezpečenstvo ovládnutia duchom, ktorý nie je z Boha, zotročuje a deformuje vnútorného človeka.

Verím, že aj časopis Rozmer vám pomáha v orientácii v rozmeroch ducha. Rozhodujúca je skutočnosť, že v Ježišovi Kristovi sme Božími milovanými deťmi. Stretnutie so zložitým svetom duchovných skutočností nášho sveta nás nenapĺňa len odvahou hľadať a skúmať pôsobenie Božieho Ducha okolo nás, pomáha nám aj v odvahe prinášať ponuku Božieho Ducha tým, ktorí ho chcú v spoločenstve s nami spoznať.