Takéto a podobné ponuky už dnes nie sú raritou. Objavilo sa viacero vynaliezavých prevádzkovateľov rozličných pseudometód založených na imaginárnom svete čísel (numerológia, o ktorej bude reč, je iba jednou z nich), ktoré vám za poplatok neomylne „odkryjú" vašu budúcnosť, prezradia čosi o vašom charaktere, partnerovi, o vašich dôležitých životných dátumoch - veď načo by ste sa zaťažovali zložitými rozhodnutiami sami, keď to za vás urobia čísla, ktoré ako jediné sa nezvyknú mýliť...

Mystika čísel vychádza z troch predpokladov: 1. verí, že číslo ovplyvňuje bytie vecí, lebo im prepožičiava poriadok (poradie, postupnosť); 2. číslo sa tak stáva prostredníkom medzi božským a pozemským; 3. keď robíme ľubovoľné operácie s číslami, ony majú vplyv aj na veci, ktoré s nimi súvisia. „Odním číslo zo všetkých vecí a všetko sa to pominie," povedal okolo roku 600 Izidor Sevilský. „Čísla sú prejavom Božej múdrosti v našom svete, prístupné poznaniu ľudského ducha," napísal svätý Augustín.

Si jednotka. Si nula. Do tretice všetko dobré i zlé. Jeden je za osemnásť a druhý bez dvoch za dvadsať. Trinásta komnata. Tridsaťtri Kristových rokov. Sedem neúrodných rokov. Dvanásť apoštolov. Desatoro... - to je len niekoľko príkladov preniknutia čísel do nášho jazyka, čísel, ktoré čosi vyjadrujú, symbolizujú. Ich kotvište v meniacom sa prístave jazykov je prastaré, často ide o tisícročnú históriu a o významy v našej kresťanskej kultúre pôvodne biblické, ale i islamské, staročínske a pod. Povrávky, ustálené slovné spojenia s číslami prešli do našej reči z hlbších štruktúr náboženstva, mágie, histórie. Čísla totiž majú popri svojej číselnej hodnote aj hodnotu pocitovú, a v oblasti náboženstva, ako aj v ríši ezoteriky, mágie a povier, na seba nabalili veľké množstvo vlastností, ktoré sa k nim majú viazať.

Tieto významy a vlastnosti sú však niekedy protichodné, lebo v rozličných kultúrach a mýtoch sa viažu k iným príbehom, k odlišným posolstvám. Tak napríklad trinástka je v našej kultúre nešťastné číslo, pritom Kristus povolal 12 apoštolov a sám bol teda trinásty. Podľa starej tradície pozval pápež Gregor denne k stolu dvanásť chudobných, aby s nimi stoloval. Ako trinásty sa k nim ticho pridal anjel. V Talmude sa píše, že raz bude izraelská krajina rozdelená na dvanásť dielov, trinásty pripadne kráľovi Mesiášovi. Vo všetkých týchto prípadoch je číslo 13 akýmsi svätým zavŕšením. Mnohé indície ukazujú na to, že v matriarchálnych kultúrach bolo 13 mesiacov po 28 dňoch, čo, samozrejme, súviselo s lunárnym cyklom žien. Patriarchát toto rozdelenie roku premenil na dvanásť dielov, a trinástka získala akúsi diabolskú povesť. Objavuje sa i v dôležitej rozprávke o šípkovej Ruženke ako trinásta, zlá víla. Psychológovia, ktorí interpretujú rozprávky ako mýty s posolstvom o čase a človeku, o tejto rozprávke tvrdia, že stojí na prechode medzi matriarchátom a patriarchátom. V Mexiku bola trinástka pozitívnym a šťastným číslom - trinásť bolo bohov, ale aj nebeských sfér. Takisto podľa kabaly je to šťastné číslo.

S číslami „pracuje" aj numerológia. Slovník cudzích slov vysvetľuje tento pojem ako číselnú mystiku, veštenie z čísel. Sama sa vo všetkých svojich textoch odvoláva práve na mágiu čísel, ktorá sprevádza ľudstvo históriou. A má sa skutočne na čo odvolávať, lebo vzťah k číslam ďaleko prevyšoval ich základnú počtovú hodnotu.

Už v staroindických textoch sa čísla vzývajú: „Sláva jednej! Sláva dvom! Aj stovke sláva!" Zariekavania sa často viazali k pevnému počtu opakovaní. V čínskom myslení označuje jednotka univerzálnu jednotu, pričom číselný rad jang usporadúva mužské (nepárne) čísla a rad jin pozostáva zo ženských čísel (párnych). V starom Babylone dostávali bohovia priradené číslo podľa svojej veľkosti a významu. Židovská kabala vyvinula ezoterickú číselnú náuku, ktorá sa zaoberala tajomstvom stvorenia. V západnom svete sa po celý stredovek silno prejavovalo antické dedičstvo, ktoré v pytagorovskej náuke hľadalo súvzťažnosť medzi číselnými pomermi, hudobnou harmóniou a štruktúrou kozmu. Predovšetkým Filon Alexandrijský vo svojom diele pospájal starozákonné a pytagorovské idey a položil tak základy číselnou mystikou silno ovplyvňovaného výkladu Biblie.

Číselné špekulácie pytagorejcov prenikli do mystiky stredoveku. Ich vyjadrením v židovskej tradícii je kabala, ktorá je vybudovaná na vysoko komplikovanej mystike čísel. V mystických moslimských kruhoch sa zameniteľnosť čísel a písmen využívala na čoraz zložitejšie operácie, ktoré sa prejavujú vo výklade Koránu, v predpovedaní budúcnosti a, povedzme, i v poézii. Zvlášť dôležitú úlohu mala sedmička a dvanástka. Sedem bolo vtedy známych planét (v 10. stor.), dvanásť je znamení zverokruhu. Číslo desať sa cenilo v kultúrach s desiatkovou sústavou, ktorá sa s veľkou pravdepodobnosťou odvíjala v predhistorických dobách od počtu prstov na rukách. Pre pytagorejcov bola desiatka „všezahrnujúca, všeohraničujúca matka". Desať prikázaní pozná nielen kresťan, ale aj budhista, päť ich je pre mníchov a päť pre laikov. Podľa kabaly stojí Boží trón na desiatich stĺpoch. V islame piatim zmyslom vonkajším zodpovedá päť zmyslov vnútorných a Mohamed mal desať učeníkov, ktorým prisľúbil raj. Trojka bola významná pre antického človeka, triády sa objavovali v rôznych súvislostiach, pre kresťanov bola trojka významná, lebo znamenala okrem iného svätú Trojicu. Božské trojice, ako aj tri aspekty Slnka, tri Višnuove krky atď. sa objavujú v Indii, božskú trojicu mali aj Etruskovia. Čísla sa využívali na lepšie pochopenie zložitého sveta, ako symboly, ale aj na predpovedanie budúcnosti.

 

Starí pytagorejci

Pytagorovská aritmetika pracovala pôvodne s prirodzenými a racionálnymi číslami, prirodzené čísla sa znázorňovali pomocou okruhliakov. Kamienky - čo okruhliak, to jednotka - sa usporadúvali do podoby pravidelných obrazcov. Trojka ako trojuholník, štvorka ako štvorec, šestka ako obdĺžnik atď. Preto sa niektoré čísla nazývali štvorcové, iné obdĺžnikové a pod. Okruhliaková aritmetika má svoj predobraz v starovekej počtovej praxi. Pytagorejcom vďačíme za rozdelenie čísel na párne a nepárne a zavedenie ďalších pojmov do matematiky, napríklad dokonalého čísla. To je také, ktorého delitele, keď sa sčítajú, dajú číslo samo. Prvým takým číslom je šesť, lebo 1 + 2 + 3 = 6, druhým je číslo 28: 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. Do roku 1971 sa našlo 32 takých dokonalých čísel.

Ako sa každé školské dieťa učí slávnu Pytagorovu vetu, tak z náuky tohto antického mysliteľa (6. stor. pred Kr.) a jeho žiakov ťažili náboženské, literárne a magické diela. Aristoteles (4. stor. pred Kr.) sa však k mystike Pytagora a jeho žiakov vyjadruje kriticky: „Úplne v zajatí matematiky si pytagorejci mysleli, že ich číselné princípy tvoria podstatu všetkého bytia. Pretože v matematike sú čísla prirodzene prvoradé, a pretože sa pytagorejci domnievajú, že nachádzajú v číslach mnoho podobností s tým, čo je, so všetkým dianím (...) boli presvedčení, že celá príroda je usporiadaná podľa čísel. (...) Keď im niekde niečo chýbalo, neváhali to umelo doplniť, len aby bol systém ucelený."2

A skutočne, pretože napríklad desiatku pokladali za najdokonalejšie číslo, lebo predstavuje súčet prvých štyroch celých čísel: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 a bolo ju možno zobraziť ako trojuholník so základňou zo štyroch jednotiek, usilovali sa za každú cenu objaviť desať nebeských telies, a keď počet telies nepostačoval, vymysleli si teleso desiate, aby „dokázali" svoju teóriu.

Zaujímavé je postavenie nepárnych čísel. Tie hrajú dôležitú úlohu v ľudových poverách, ale aj v teológii. A ako vnímali nepárne čísla myslitelia staroveku a stredoveku? Podľa Platóna sú párne - ženské čísla nešťastné, nepárne - mužské naopak priaznivé. Vergílius hovoril: Boh sa raduje z nepárneho čísla. Tradičný je aj islamský výrok: Vskutku, Boh je nepárne číslo (totiž Jeden) a má rád nepárne čísla. Shakespeare povedal: „Nepárne číslo prináša šťastie."

 

Primitívne počítanie so vševediacimi výstupmi

Numerológia síce - aspoň verbálne, propagačne - vychádza z mystiky vytváranej po tisícročia okolo čísel, ale v poňatí jednotlivých propagátorov a užívateľov je jednak maximálne zjednodušená a upravená na praktickú potrebu, ale aj rozlične modifikovaná, bez jasných východísk a pravidiel, aké sú napríklad v matematike. V dnešných časoch sa stala predovšetkým zárobkovým podnikom, odborom doplňujúcim ponuku ezoterických pomôcok, kurzov, jasnovidného odhaľovania budúcnosti či vlastností človeka. Numerologické príručky a kurzy sú jednou z ponúk tovaru a služieb na ezoterickom trhu. Vo výkladovej knihe zoznamujúcej s vešteckými technikami Budúcnosť - odhaľte, čo vás čaká sa v úvode kapitoly o numerológii píše: „Numerológia je veľmi kontroverzný odbor. Zdá sa, že na jej pôvod a metódy má každý človek iný názor."3

Numerológia získava „informácie" o skúmanej osobe tak, že zráta číslice v dátume jeho narodenia a ak vyjde dvojmiestne číslo, opäť zráta tieto číslice, pričom získa „číslo osudu, života". Napríklad: 7. 3. 1975 numerológ rozloží na 7 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 a vyjde mu súčet 32, ktorý opäť rozloží a zráta, 3 + 2 = 5, výsledná číslica je teda 5. Každá číslica je v numerológii charakterizovaná istými ľudskými vlastnosťami, spôsobmi správania, temperamentom, možnosťami v životnej dráhe. Dotyčný s výslednou päťkou by mal byť živý a podnikavý humorista, ktorému vyhovuje práca medzi ľuďmi. Každú chvíľu sa vraj púšťa do obrovských zmien vo svojom živote. (Niečo také je „technicky možné" iba ak v akčnom filme.) V inej numerologickej príručke4 sa však dočítame, že číslo 5 je nedefinovateľné, jeho vlastnosti nemožno presne určiť. Nie je vraj spoľahlivé a v neistých časoch často sklame. Jeho jediná vlastnosť je nedôslednosť. Inokedy sa päťka spája so zmyslovým životom - je to číslo lásky a manželstva, lebo ženská dvojka sa spája s mužskou trojkou.

Číslo osobnosti sa zase získava z tabuľky, v ktorej deväť číslic zodpovedá písmenám v abecede, teda každé číslo má pod sebou tri príslušné písmená, deviatka len dve. A opäť sa rozloží a zráta, tentoraz meno osoby, ktorej písmená sú podľa tejto Pytagorovej tabuľky prevedené na čísla. Číslice zodpovedajúce samohláskam sa píšu nad nimi, spoluhláskam pod menom. Postupuje sa opäť ako pri výpočte čísla osudu. Zvlášť sa však zrátajú čísla pod menom priradené spoluhláskam a zvlášť vrchné čísla zodpovedajúce samohláskam. Číslo, ktoré vzniklo súčtom numerickej hodnoty samohlások, má odhaliť skryté túžby a podstatu osobnosti - vraví sa mu číslo skrytej podstaty. Súčet čísel zastupujúcich spoluhlásky je číslom vonkajšieho sebavyjadrenia. Napokon sa zráta numerická hodnota oboch čísel a ich súčet je vlastným číslom osobnosti. A opäť sa k získaným číslam priraďujú vlastnosti, temperament, životná náplň, avšak v jednotlivých príručkách sa tieto vlastnosti líšia.

 

Filipika proti numerológii

Jedenástka sa v histórii mágie čísel uplatňovala menej. Hrala úlohu ako číslo hriešnikov a pokánia. Existovalo 11 foriem omylu, 11 žien v starej Sparte chránilo dionýzovské orgie od degenerácie, v Ríme „jedenástimuži" (asi tak by sa dala preložiť kriminalistická skupina v počte 11 mužov) zastávali úlohu kriminalistov, ktorí mali za úlohu prenasledovať zločincov.

Numerológia v publikácii Kniha osudu pridáva k číslu 11 duchovný rozmer a parapsychologické nadanie, vodcovské schopnosti, pracovitosť, silnú vôľu, srdečnosť a veselosť.5 Knižka Tajomstvá čísel tvrdí, že číslo 11 znamená predstavivosť a živú povahu, ale pôsobí len vo výnimočných prípadoch.6 Kniha Budúcnosť - odhaľte, čo vás čaká pod týmto číslom spája najväčšie protiklady. Človek s číslom 11 je obdarený mocou, silou, elánom, odvahou, idealizmom, fanatizmom, pragmatizmom, chápavosťou, potrebou reforiem... Je to jednoducho odvážny zbabelec a chápavý a pragmatický fanatik.7

Po preštudovaní viacerých publikácií numerologickej literatúry a pri porovnávaní jednotlivých čísel čitateľ nevyhnutne dospeje k poznaniu, že obraz „vypočítavanej" osobnosti nezávisí od faktov, od skutočnosti, ale od toho, podľa ktorej knižky, príručky či kurzu sa konkrétny numerológ riadi. Stačí, aby bol človek súdny a neujde jeho pozornosti, že charakteristiky čísel aplikované na osobnosti nezodpovedajú, sú nezmyselné, sú opakom reality alebo sú vágne. Je teda prekvapivé, že sa numerológia teší istému záujmu a vážnosti, hoci pripusťme, že väčšinou ide o priaznivcov obrátených k okultizmu všetkých foriem.

Numerologické rozbory sa poskytujú za peňažnú protihodnotu a vzhľadom na vágnosť odpovedí a primitívnosť výpočtov je každá cena vlastne nadsadená. Výpočty sú to jednoduché, takže ak je človek ochotný sa s nimi zoznámiť, za dve hodiny sa na numerológa „vyškolí". Čo si však novopečený numerológ počne s logickou námietkou, že ak sa napríklad žena vydá a jej nové priezvisko spôsobí zmenu čísla osobnosti, mala by sa v tej chvíli zmeniť aj jej osobnosť, prípadne budúcnosť (a keby sa o päť rokov zase rozviedla, zmenila by priezvisko alebo sa vrátila k dievčenskému menu - všetko je opäť inak). Radšej ani nemyslieť na otočky v osude a povahe dám, ktoré zmenili priezviská niekoľkokrát za život.

Odvážne je tiež tvrdenie numerológov, že „čísla, podobne ako reč, nie sú niečím, čo človek vymyslel alebo vytvoril, ale niečím, čo našiel. Čísla sú pôvodnou kvalitou, skutočnosťou vyššieho princípu. Pri správnom pozorovaní čísel sa odhaľujú zákony a tajomstvo stvorenia. Všetko má svoje usporiadanie a v svedectve čísel sa skrýva mnoho mocných síl, lebo ako hovoria staré záznamy, čísla prevzali dokonalosť nebies. Zmysel ukrytý v číslach zostáva po celé tisícročia nezmenený. Čísla sú nositeľmi určitých vibrácií a symbolov. S týmito vibráciami a symbolmi pracuje i súčasná numerológia. Z dátumu narodenia a mena je schopná vyčítať mnohé schopnosti človeka, jeho profesionálne možnosti, riziko zdravotných ťažkostí a mnoho ďalších povahových vlastností a schopností. Čím lepšie si budeme uvedomovať vibrácie čísel a číselných kombinácií v dátume narodenia človeka a v ostatných základných vibráciách, ktoré na človeka pôsobia, tým budeme môcť lepšie chápať seba i svojich blízkych."8

Na druhej strane iní numerológovia tvrdia, že svoj osobný rozvoj máme vo vlastných rukách, svoj osud môžeme každú minútu ovplyvniť alebo zmeniť. Záleží len na nás, ako hlboko poznáme samých seba, svoje schopnosti, kladné i záporné stránky nášho vnútra. Samozrejme, potom nasleduje odporúčanie, že práve numerológia nám pomôže poznať samých seba, naše schopnosti a „zaostrí" naše poznanie.

Lenže prečo nezaostriť pozornosť radšej na samu realitu? Prečo neprejaviť  dôveru osvedčeným psychologickým testom osobnosti, ak máme znepokojujúci deficit v sebapoznaní? Ak v každej minúte rozhodujeme o svojom osude sami (čo je však tiež zveličené tvrdenie - koľkokrát je človek takmer bezmocný proti prírodným a spoločenským tlakom...), prečo by sme sa mali zaujímať o rozporné predpovede numerológa, ktorý nás vlastne ťahá za nos? Taká osoba, ktorá so starostlivosťou a vôľou riadi svoje životné kroky, pravdepodobne neverí v osud, ani na rôzne druhy mágie a zariekavania - naopak, je veľmi slobodná a pozorne sleduje a ovplyvňuje rozumnými rozhodnutiami svoju životnú cestu.

Reč čísel má údajne napokon tiež veľký význam a je schopná dobre poradiť v oblasti vzťahov, či už ide o ich partnerskú, pracovnú či priateľskú formu. Pomáha vraj lepšie chápať správanie skúmanej osoby a spôsob jej vyjadrovania. Pri výbere životného partnera nás upozorní na možné klady a zápory vzťahu a pomôže vyvarovať sa zbytočných chýb a nedorozumení. Numerológia má byť prvým krokom na ceste za lepším pochopením človeka.

Skeptikovi neostáva nič iné, ako varovať pred tým, aby sa pri pozorovaní okolia a jeho vyhodnocovaní človek spoliehal na abstraktné výpočty s magickými číslami namiesto preferovania vlastných skúseností a znalostí, a - prečo nie - dokonca intuície, čo je často akési neuvedomelé vyhodnotenie podprahových informácií.

Matematik doc. RNDr. Čeněk Zlatník zo Strojárskej fakulty ČVUT v Prahe sa k fenoménu numerológie vyjadril takto: „Samy numerologické, komerčne zamerané praktiky bývajú primitívne. V interpretácii výsledkov týchto rozborov si numerológovia medzi sebou navzájom odporujú, pričom nimi odhaľované ‚poznatky‘ sa priečia racionálnej kauzalite. Zákazník býva oklamaný sebaistotou záverov, ktoré sa pritom hodia prakticky na každého - ide o takzvaný Barnumov efekt (Phineas Taylor Barnum bol cirkusovým podnikateľom 19. stor. - „jasnovidcom". Ako Barnumov efekt nazval neskôr Paul Meehl tendenciu hodnotiť vymyslený opis osobnosti, ako keby presne zodpovedal vlastnej osobe daného človeka. Asi pred 50 rokmi sa termín medzi psychológmi vžil; overoval sa pozorovaním a experimentmi - pozn. autorky).

Napriek tomu vo všeobecnosti narastá popularita numerológie i príbuzných ezoterických praktík. Dodal by som, že vážnosť numerológie je zrejme posilňovaná jej blízkosťou k samotnej ‚kráľovnej vied‘ - matematike. Veď obe oblasti ‚pracujú‘ s číslami! Matematika sa v novoveku rozišla s číselnou mágiou, stala sa jazykom vhodným na vyjadrenie všeobecných prírodných zákonov i menej všeobecných pravidelností a symetrií. Postupne sa stala samostatným vedným odborom. Aj v matematike, respektíve v jej filozofii, sa však ‚zabývali‘ záhadné problémy tušené už starými pytagorejcami, napríklad: akým spôsobom čísla existujú? Prečo je matematika taká účinná pri poznávaní sveta? Do akej miery je výstavba matematiky záležitosťou logiky a do akej miery intuície?"

V bohatej numerologickej literatúre sa záujemca o fakty stretáva - tak ako vo všetkých ezoterických odboroch - s povznesenou rečou plnou kŕčovitých tvrdení, pátosu a tajomných narážok. Chýbajú fakty, dáta, osobnosti, porovnanie, analýzy, experimenty. Naopak, častá je ponuka služby numerologických výpočtov, ktoré majú odhaliť za pevne stanovenú čiastku nielen osobnosť záujemcu, ale aj jej minulosť či budúcnosť.

Napríklad jeden z mnohých textov uvádzajúcich do tejto náuky informuje: „Numerológia je náuka, ktorá má veľa spoločného s astrológiou. Numerológia vznikla neskôr a s astrológiou súvisí preto, lebo obidve využívajú vesmírne žiarenie, čerpajú z kozmickej energie. Vieme, že vo vesmíre sa odohrávajú cyklické deje, ktoré sa dajú vyjadriť číslami. Málokto si uvedomuje, že tieto čísla majú neviditeľnú, ale mocnú vibračnú silu, ktorá na nás pôsobí od okamihu nášho narodenia. Je viditeľná v správaní človeka. Vytvára určitú povahovú skladbu našej osobnosti, čím súčasne naznačuje smer nášho života. Numerológia je vedný odbor, známy už v dávnych časoch, využívaný prastarými mudrcmi, pomocou ktorého možno na základe vibrácií čísel daných človeku vyčítať veľa užitočných informácii, napomáhajúcich zlepšiť životný štýl, odstrániť bariéry či poodhaliť najskrytejšie hlbiny ľudského vnútra. Táto v našom svete netradičná vedná disciplína vychádza z faktu, že všetko je v pohybe a pod vplyvom vibrácií čísel."9

Po preštudovaní literatúry s tematikou numerológie a webových stránok numerológov či ezoterikov, ktorí si ju na spestrenie prifarili do svojho arzenálu ďalších vešteckých techník, som nevyhnutne musela dospieť k presvedčeniu, že sama numerológia je úzky, jednoduchý a nepresvedčivý odbor a kto chce o ňom podávať obšírnejšiu správu, musí nazbierať množstvo príbuzného materiálu, aby téma získala na objeme, čo postretlo i mňa - autorku tohto článku. Mágia čísel a prezentácia čísel v náboženstve, mágii a poverách je však bohatá téma, s mnohými historickými odkazmi a spoločensko-psychologickými aspektmi a je zaujímavá ako všetky svedectvá o spôsoboch myslenia človeka v priebehu stáročí.

 

Hra čísel

Číselné hračky zvádzajú k predstave o mágii čísel. Napríklad táto: 123456789 x 8 + 9 = 987654321. Takých prekvapení je v matematike a v hrách s číslami mnoho a isto zvádzajú k domnienke, že čísla sa pri istých konšteláciách „správajú" zvláštne. Ich súčasťou sú i tzv. „magické štvorce" rozdelené na deväť polí a obsadené číslicami. Konfucius hovoril, ako sa cisár žijúci v rokoch okolo 2200 pred Kr. zaoberal stavbou hrádzí, keď sa mu zjavila božská korytnačka Chi. Na chrbte mala nakreslený obrazec, ktorý - prepísaný do našich číselných symbolov - vyzeral takto:

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Magický štvorec sa sústreďoval okolo Číňanmi obľúbeného čísla päť. Všetky zvislé a vodorovné riadky vrátane uhlopriečok dávajú súčet 15, pričom v rohoch sú párne čísla a uprostred strán nepárne. Tento štvorec je obľúbený i v islame. Moslimovia veria, že obsahuje prvých deväť písmen arabskej abecedy v starom semitskom poradí, ktoré boli zjavené Adamovi.

 

Poznámky:

1 http://www.numerologia.sk

2 Endres, F. C.; Schimmel, A.: Tajomstvá čísel. Eugenika, Bratislava 2000, s. 17

3 Budúcnosť - odhaľte, čo vás čaká, Knižný klub Práh, Praha 1996, s. 127

4 Fuchs, J. M.: Tajomstvo čísel alebo úvod do numerológie. Vydavateľstvo Schneider, Brno 1993

5 Streuthersová, J.: Kniha osudu - praktický sprievodca veštením budúcnosti. Media klub, Bratislava 1998, s. 175

6 Fuchs, J. M.: Tajomstvo čísel alebo úvod do numerológie, c. d., s. 90

7 Budúcnosť - odhaľte, čo vás čaká, c. d., s. 129

8 http://jitka.hyperlink.cz/num/index.html

9 http://www.numerologia.sk