To je veľmi zaujímavá otázka. Skutočne sa u nás hlási ku kresťanstvu toľko ľudí, pričom tu úspešne pôsobí približne 70 až 80 viac či menej deštruktívnych náboženských spoločenstiev a kultov. Táto skutočnosť má viacero príčin.

Pádom železnej opony roku 1989 sa v postkomunistických krajinách otvorili hranice nielen pre užitočné hodnoty (veda, kultúra), ale aj pre mnohé deštruktívne spoločenstvá. Získali voľný priestor na šírenie nových ideológií, moci a vplyvu svojich vodcov a rozširovanie bohatstva v duchovne vyprahnutej a mravne deformovanej spoločnosti po 40 rokoch komunistického ateistického režimu.

K úspechu týchto manipulatívnych siekt prispievajú aj mýty, ktoré ľudia prijímajú ako všeobecne uznávanú pravdu. Často napríklad vychádzame z mylného predpokladu, že človek je racionálny tvor a že si na základe toho sám vybral členstvo v nejakej (pochybnej) skupine. Náš omyl spočíva v tom, že nevidíme súvislosť medzi psychickou manipuláciou a jej silným vplyvom na rozumové správanie a rozhodovanie človeka. Už obyčajným cieleným zasahovaním do fyziológie človeka (napr. nedostatkom spánku a jedla, zmenou prostredia, únavou) sa rozkladá jeho racionalita, a tak človek nekriticky prijíma to, čo sa mu navyše často veľmi sugestívne predkladá.

Mnohí z nás sú tiež presvedčení o vlastnej nezraniteľnosti, čo sa prejavuje tvrdením: „Mne sa to nemôže stať." Bohužiaľ, môže. Každému z nás. Voči psychickej manipulácii nie je totiž nikto z nás imúnny. Uvedomiť si túto skutočnosť je dôležité pre vlastnú ochranu. Zvyčajne veríme, že sme silnejší a lepší ako ostatní. Človeka, ktorý podľahne manipulácii a skončí v sekte, máme sklon obviňovať z jeho slabosti a zlyhania. Pritom pravda je, že pôsobenie psychickej manipulácie sa deje na podvedomej úrovni a môže jej podľahnúť každý z nás, a to aj v pomerne krátkom čase.

Nemali by sme sa teda falošne uspokojovať tým, že na Slovensku sa vyše 80 % obyvateľov hlási ku kresťanstvu, ktoré ich (podľa ďalšieho z mýtov) automaticky chráni pred vplyvom zhubných kultov a siekt. Opäť omyl. Na ilustráciu uvediem jeden príklad. Výskumy z deväťdesiatych rokov v USA udávajú, že až 72,1 % bývalých členov sekty Church Universal and Triumphant pochádzalo pôvodne z kresťanského prostredia.

Dôležité je prinajmenšom to, aké hlboké je zvnútornenie našej viery a nie jej vonkajšie prejavy (napr. chodenie do kostola), ktoré sme náchylní považovať za dôkaz viery svojej aj iných.

 

Zúčastnila som sa na koncerte duchovnej hudby a stretla som tam veľa nadšených mladých ľudí. Chcela by som vedieť, či sa sekty snažia získať najmä mladých ľudí?   EVA, Žilina

Podľa výskumu Výboru pre psychiatriu a náboženstvo v USA približne 50 % členov vstupuje do siekt vo veku 17 - 24 rokov (na Slovensku sa zatiaľ podobné výskumy nerobili, ale predpokladáme, že výsledok by bol podobný). Mladí ľudia teda tvoria najohrozenejšiu skupinu, pretože v tomto veku prechádzajú obdobím adolescentnej krízy, ktorá je charakteristická opozíciou voči autoritám, osamostatňovaním sa od rodičov a hľadaním zmyslu života. Keď si dáme do spojitosti, že najčastejším dôvodom pripojenia sa k sekte, ktorú bývalí členovia uvádzajú, je obyčajná zvedavosť, vlastná mladým ľuďom, uvedomíme si reálnosť ich ohrozenia.

Vodcovia siekt to vedia; napríklad Hnutie zjednotenia (Munova sekta) má svoje špeciálne náborové centrá - kluby zamerané na stredoškolákov a vysokoškolákov (HARP a CARP), ktoré pre mladých organizujú rôzne atraktívne podujatia (pozri štvrtú otázku - pozn. red.).

Ďalšou veľmi ohrozenou skupinou sú ľudia v strednom veku. Podľa psychologických výskumov je kríza stredného veku, nastupujúca s pribúdajúcim vekom, prirodzenou vývinovou etapou. Je to obdobie, v ktorom sa môžu začať prejavovať zdravotné problémy súvisiace s vekom, manželská kríza po dlhoročnom spolužití, existenčné problémy, deti sa osamostatňujú a odchádzajú z domu. Ide o to, ako sa s touto životnou situáciou vyrovnáme. Takáto situácia môže vyvolávať pocity opustenosti, osamelosti, zlyhania, kedy je človek vhodnou obeťou. Náborár sa ani nemusí veľmi namáhať, aby nás presvedčil a získal pre jednoduché riešenia našich problémov, ktoré sekta ponúka.

Považujem za dôležité zdôrazniť, že bez ohľadu na vek je ohrozený každý človek v záťažovej situácii alebo osobnej kríze. Takouto krízou je pre každého z nás niečo iné - od bežných zdravotných problémov alebo presťahovania sa až po rozvod, stratu zamestnania, úmrtie blízkeho a pod. Málokto si uvedomuje, že aj pozitívna životná zmena môže byť vážnou záťažovou situáciou - niektoré sekty sa napríklad cielene zameriavajú na nábor maturantov a študentov v prvých ročníkoch vysokých škôl. Prečo asi?

Maturantovi sa po veľkom úsilí a dlhodobej záťaži síce splnil jeho životný sen, ale vysokoškolský systém štúdia pre neho znamená zase ďalšiu záťaž, stratu istoty známeho prostredia, nové vzťahy, nový systém. Pre niekoho je to veľmi náročné zvládnuť a potom príde prvá skúška - a je tu zvýšené riziko podľahnutia. V krízovej situácii sami vyhľadávame niečo, čo by nám vyplnilo pocit prázdnoty a dalo nový zmysel života. Daktorí možno náhodou alebo zo zvedavosti navštívia verejný program nejakého spoločenstva, o ktorom netušia, že je to manipulatívna skupina. Možným dôsledkom takejto nič netušiacej účasti môže byť aj dlhoročné členstvo v deštruktívnej sekte...

 

Zaujímalo by ma, či existujú nejaké rozdiely medzi deštruktívnymi sektami a kresťanskými cirkvami. Mne sa totiž zdá, že aj cirkvi ľudí manipulujú. Viete mi na to odpovedať?   PETER, Ružomberok

Môžem s vami súhlasiť v tom, že psychická manipulácia je skutočne bežnou súčasťou nášho každodenného života (napr. reklama, médiá, hypermarkety a pod.). Môže sa skutočne stať, že aj v cirkvách sa stretneme s takýmto manipulatívnym správaním. Ide však skôr o ojedinelé prejavy vyplývajúce možno z prílišného nadšenia za vieru alebo nedostatku skúseností kňaza. Základný rozdiel je však v tom, že hodnotné náboženské, ale aj inak zamerané spoločenstvá vedú svojich členov k postupnému vývoju v duchovnej oblasti - k sebareflexii, tolerancii, pochybnostiam a namáhavému hľadaniu súvislostí. Člen takejto skupiny má možnosť slobodne myslieť, pochybovať a zostať sám sebou. Takéto spoločenstvo sa neuzatvára, je otvorené spolupráci s inými cirkvami aj kritike a nepoužíva cielene fyzický či psychický nátlak na získanie a udržanie svojich členov.

Deštruktívna sekta je naopak prísne uzavretá, všetci ostatní mimo nej sú nepriatelia, svoju ideológiu považuje za jedinú pravú vieru, o ktorej sa nepochybuje, vodca má absolútnu moc a pravdu. Na získanie nových členov a ich udržanie v spoločenstve využíva deštruktívna sekta psychickú manipuláciu a nátlak, čím môže u člena dôjsť k zmene jeho identity na tzv. identitu kultovú. Tak človek stráca pôvodnú identitu, svoje vlastné ja bez toho, aby si to uvedomoval a môže byť postupne preprogramovaný do kultovej identity. Ide o proces, ktorý sa podobá klonovaniu. Stráca sa individualita jednotlivca a zostáva len masa ľudí, kde sa každý rovnako správa, rovnako myslí aj cíti. Často tak dochádza až k vypestovaniu závislosti od danej skupiny, vodcu alebo ideológie.

Pokiaľ by ste v svojej cirkvi zažívali opakovane podobné prejavy, je potrebné upozorniť kňaza na vaše pochybnosti a pokúsiť sa s ním (prípadne s jeho nadriadenými) o tom úprimne hovoriť - zdravé spoločenstvo konštruktívnu kritiku prijme a prehodnotí svoje pochybenie.

 

Kamarátka ma volala na írsky kultúrny večer do CARP klubu. Hovorila, že už tam bola a zažila príjemný večer s pesničkami, koláčmi, s rozprávaním o krajine aj v cudzom jazyku. Ja som však počula, že sú tieto kluby spojené s munistami. Viete o tom niečo?   ALŽBETA, Bratislava

CARP – Vysokoškolské združenie pre výskum princípov - je skutočne organizácia Hnutia zjednotenia. Jej kluby boli vytvorené v rámci programu World Carp Academy. Slúžia ako náborové centrá pre vysokoškolákov. Nábor robí často špeciálne vycvičená skupina mladých ľudí rôznych národností, ktorí vás s úsmevom oslovia na ulici, hoci aj po anglicky, nemecky či španielsky. Spýtajú sa, či nechcete zmeniť svet, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a dajú vám letáčik s adresou CARP-u s ponukou týždenných zaujímavých akcií. Ide napríklad o kultúrne večery zamerané na nejakú krajinu, premietanie videa s duchovnou tematikou, výlety do prírody, alebo o charitatívnu pomoc. Nikto však nespomenie Cirkev zjednotenia založenú roku 1954 Severokórejčanom San Mjung Munom, ktorý svoje základné učenie opísal v knihe Božský princíp. K tejto vo svete pomerne kontroverznej náboženskej spoločnosti - vystupujúcej pod zmeneným názvom Hnutie zjednotenia - sa v súčasnosti hlási niekoľko stotisíc, ba ako sami munisti tvrdia, až niekoľko miliónov členov. Zastrešuje asi dvesto najrozličnejších krycích organizácií po celom svete.

Ušľachtilé a miestami až utopické myšlienky zjednotenia náboženstiev, vytvorenia ideálnej rodiny a mieru vo svete, ktoré toto hnutie hlása, sa zneužívajú na ovládanie členov, zvyšovanie osobného bohatstva a moci. Členovia musia plniť podmienky, ktoré zasahujú do ich pôvodného spôsobu života a obmedzujú svoje slobodné rozhodovanie. Vyžaduje sa od nich zrieknutie sa vlastnej rodiny ako hriešnej, bezvýhradné prijatie Munovho učenia a uznanie jeho absolútnej autority rozhodujúcej dokonca aj o životných partneroch pre svojich členov.

O tomto všetkom sa však na prvej návšteve CARP klubu nedozviete ani slovko. Zažijete príjemnú neformálnu priateľskú atmosféru s neznámymi mladými ľuďmi z rôznych krajín, ktorá je však cielenou psychickou manipuláciou, tzv. love-bombingom. Až na konci stretnutia sa vás spýtajú, či sa nechcete dozvedieť viac o „filozofii srdca" a pozvú vás na prednášku. A po nej na ďalší trojdňový seminár, ktorý sa koná takmer zákonite vždy mimo vášho bydliska. Prednáša sa na ňom veľmi intenzívne, na oddych nie je čas. Viacerí sa po jeho skončení rozhodnú stať i aktívnymi členmi hnutia.

Na Slovensku pôsobia aj iné organizácie prepojené s munistami. Napríklad HARP kluby pre stredoškolákov, Medzináboženská a medzinárodná federácia za svetový mier, Federácia rodín za svetový mier a zjednotenie, Federácia žien za svetový mier, Federácia svetových univerzít, Slovenská asociácia Won Hwa Do (bojové umenie) atď.

Verejnosť je málo informovaná o Hnutí zjednotenia a preto pozitívne prijíma akcie a programy, ktoré hlásajú svetový mier a zdokonalenie rodín. Podobne ako vaša kamarátka, v dobrej viere, že vás pozýva na zaujímavú kultúrnu akciu.