V dejinách ľudstva existovali epochy spoločenských prevratov a premien, ktoré často spochybňovali platnosť skutočných hodnôt. Aj súčasnosť je poznamenaná takýmito zmenami. Následkom toho mnohí strácajú pocit istoty. Ale keď takýto stav u človeka prevláda v existenčných otázkach dlhodobejšie, človek zneistie a je vnútorne donútený hľadať zdroje sebapotvrdenia, bezpečia a istoty.

Tento proces, najmä v náboženskej oblasti, má však aj svoje riziká. Týka sa to i jadra kresťanskej zvesti – zvesti o kríži, na ktorom za nás zomrel Ježiš Kristus. Práve tu dochádza k nedorozumeniam a prehliadnutiam, pretože človek má tendenciu svojou múdrosťou spochybniť podstatu kresťanstva. Vidíme to aj u Korinťanov (porov. 1 Kor 2 6-16). Z ich pôvodného pohanského náboženstva im ostala ich reč a myšlienkový svet so svojou múdrosťou. Táto múdrosť hľadala pri každom božstve dôkazy moci a prevahy - veď boha potrebuje každý človek na svoj prospech. Načo je taký boh i s jeho náboženstvom, ktorý nie je dostatočne mocný a nezaisťuje zvýšenú šancu na úspešnejšie prežitie? Veď všetci chceme mať hojnosť života a užiť si ho. Múdre je teda všetko to, čo slúži k osobnému prospechu!

Na pozadí týchto utilitaristických predstáv vystupuje do popredia nezvyčajná a paradoxná logika Božej múdrosti, ktorá je založená na zvesti o kríži. Táto zvesť nám hovorí, že Ježiš - ako Syn Boží a kráľ Božieho kráľovstva - bol ukrižovaný. A predsa práve touto smrťou dosiahol víťazstvo. Božia múdrosť je založená na zákone, že život povstane a udrží sa len za predpokladu, že bude odstránené ľudské sebectvo, ktoré je zárodkom smrti. To, čo je v očiach sveta bláznovstvom - kríž (veď ide o miesto smrti ako definitívnej prehry) – je pre tých, čo uverili v Krista vrcholom zjavenia Božej múdrosti, rozhodujúcim víťazstvom celých dejín spásy. Toto poznanie, ktoré nám zjavuje Duch Boží, presahuje akúkoľvek prirodzenú ľudskú logiku či skúsenosť.

Prameňom kresťanského učenia teda nie je ľudská múdrosť, ale Božia. Boh, milostivý a verný, posiela na zem svojho Syna, aby krížom vykúpil tých, ktorí v neho uveria. Preto duchovnosť, ktorá tento kríž obchádza, nemôže si nárokovať na to, aby bola biblicky legitímna.