Vydavateľ: Nakladateľstvo Lidové noviny, Praha 1997, s. 393

Táto kniha sa zaoberá kritickým hodnotením homeopatie, clusterovej medicíny a antroposofickej medicíny, ktoré sa v nej uvádzajú ako hlavní predstavitelia alternatívnej medicíny. Okrem nich je tu krátka zmienka aj o niektorých ďalších alternatívnych metódach a o prípravkoch používaných prostredníctvom nich.Alternatívna medicína sa v posledných rokoch stala populárna aj v našej republike: medzi laikmi predovšetkým vďaka masovokomunikačným prostriedkom, medzi lekármi a farmaceutmi vďaka rôznym školiacim akciám i vďaka množstvu publikácií o homeopatii. No v porovnaní s tým existujú práce, ktoré sa touto problematikou a kritickým hodnotením alternatívnej medicíny z vedeckého hľadiska zaoberajú zatiaľ len ojedinele. O vyplnenie medzery sa pokúša táto monografia. Bola zostavená kolektívom autorov pod vedením profesora J. Herta.

Hoci v tejto recenzii problematiku alternatívnej medicíny nemožno bližšie analyzovať, dá sa na ňu upozorniť, a tak sprístupniť príslušné informácie tým, ktorí ich potrebujú. Sú to totiž nielen lekári a farmaceuti, ktorí sa s homeopatikami alebo s inými alternatívnymi prípravkami dostávajú do styku, ale i laici, ktorí majú podľa niektorých súčasných názorov teraz sami rozhodovať o spôsobe, ktorým si želajú byť liečení.

Prvá časť tejto monografie je venovaná homeopatii. Tematicky je rozdelená na dvadsať kapitol. V prvej z nich sa uvádzajú príčiny súčasného rozvoja alternatívnej medicíny. V ďalšej kapitole sa rozoberá jej história, najmä história homeopatie. Tá totiž ukazuje, že niektoré homeopatické princípy boli známe už v staroveku a stredoveku. Ďalej sa tu uvádza životopis zakladateľa homeopatie Samuela Hahnemanna a vývoj homeopatie po Hahnemannovi, keď vznikajú rôzne od seba sa odlišujúce homeopatické školy, predovšetkým anglo-americká a francúzska škola. Konkrétna pozornosť sa tu venuje aj vývoju homeopatie v Česku.

Základný význam má kapitola zhrnujúca teoretické princípy homeopatie, tak ako ich formuloval Hahnemann a jeho nasledovníci, predovšetkým vyššie uvedené školy. Z nich škola anglo-americká sa ortodoxne pridržiava Hahnemannovho učenia, zatiaľ čo francúzska škola, aj keď väčšinou rešpektuje Hahnemannove princípy, prijala niektoré pravidlá vedeckej medicíny. Spor medzi týmito dvoma školami prebieha aj u nás.

V ďalších kapitolách sú podrobnejšie rozoberané a hodnotené hlavné princípy, o ktoré sa homeopatia opiera. Popri nich sú tu uvedené aj niektoré ďalšie homeopatické pojmy, napríklad miazmy a ich význam pre vznik a liečenie chorôb, individualizácia homeopatickej liečby, konštitúcia a citlivý typ, holizmus, homeopatické zhoršenie, zásada jedného lieku v jednom čase, repertorizácia a i.

Z týchto prevažne teoretických údajov sú v ďalších kapitolách rozoberané hlavné námietky proti homeopatickej diagnostike a liečeniu a je spochybňovaná účinnosť homeopatických prípravkov. Ďalej je podrobnejšie vysvetľovaný účinok homeopatie z hľadiska vedeckej medicíny, ktorá tu zdôrazňuje predovšetkým existenciu placeba a placeboreaktorov. Potom sú tu uvádzané a hodnotené pozitívne i negatívne účinky homeopatík, predovšetkým riziká spojené s ich podávaním, čo ukazuje, že homeopatiká nie sú až tak „absolútne bezpečné" lieky, ako to stúpenci homeopatie zvyknú tvrdiť.

Záverečné kapitoly sú venované duchovnej povahe homeopatickej medicíny a jej vzťahom k rôznym duchovným a náboženským systémom. Zvláštna pozornosť je tu venovaná vzťahom homeopatie k postmodernizmu a antiscientizmu. Teoretické a praktické vzťahy majú k homeopatii aj niektoré ďalšie metódy alternatívnej medicíny. Vzhľadom na to, že niektoré z nich sa prezentujú ako vedecké metódy, je tu uvedená tabuľka umožňujúca rýchlu orientáciu porovnaním hlavných charakteristík vedeckej i alternatívnej liečby.

Druhá časť tejto knihy sa venuje tzv. clusterovej medicíne a jej tretia časť antroposofickej medicíne.

Na záver k celej tejto monografii treba uviesť, že po obsahovej i formálnej stránke je veľmi dobre a prehľadne spracovaná. Z odborného hľadiska sa musí oceniť, že sa v nej cituje 178 väčšinou recentných publikácií, čo čitateľovi umožňuje ďalšie štúdium príslušnej problematiky a súčasne garantuje aj úroveň daných informácií. Prispieva to k tomu, aby sa v myslení i v skutkoch oddeľovali objektívne poznatky od subjektívneho voluntarizmu.

Nechcem tu však homeopatiu súdiť a svojím odsúdením ovplyvňovať čitateľa. Chcem len konštatovať, že v tejto monografii je dostatok presvedčivých informácií, ktoré isto postačia, aby si svoj kritický súd o homeopatii a alternatívnej medicíne urobil čitateľ sám.