Cirkev Manna je charizmatické zoskupenie novoprotestantského pôvodu, ktorého jadro vzniklo začiatkom deväťdesiatych rokov v Banskej Bystrici oddelením od registrovanej Apoštolskej cirkvi. Spoločenstvo bolo zaregistrované roku 1993 rozhodnutím Obvodného úradu v Banskej Bystrici ako Nadácia Igreja Manna. Jej účelom bola podpora charitatívnych, humánnych a sociálnych cieľov a rozvoj kresťanskej etiky - napríklad materiálna a psychická pomoc ľuďom pri živelných pohromách.

Roku 1997 sa po legislatívnych zmenách v SR museli nadácie znovu preregistrovať alebo zmeniť na inú právnu formu. Vedenie tejto nadácie však nepožiadalo o preregistráciu, preto dostali oznam, že sú v likvidácii. Nevieme, akou formou je organizácia Manna dnes registrovaná, či ako občianske združenie, alebo podnikateľský subjekt, ale určite nie je v SR registrovaná ako legálna cirkev. Prejavili síce o takúto registráciu záujem, avšak nesplnili registračné podmienky vyplývajúce z príslušného zákona.

Centrum tohto spoločenstva je v Lisabone v Portugalsku. Jeho hlavným predstaviteľom je stavebný inžinier - Apoštol Jorge Tadeu - narodený v Mozambiku, v súčasnosti žijúci v Portugalsku. Napísal knihu Pôvod problémov, ktorú vydalo vydavateľstvo Igreja Manna v Banskej Bystrici roku 2001.

Na Slovensku Cirkev Manna dlhé roky viedol Ján Dragošek a zaangažovaná bola i celá jeho rodina. Po vnútorných, verejne neznámych sporoch sa pastorom stal Pavel Homola. V súčasnosti má Manna asi desať zborov - v Poprade, Banskej Štiavnici a v niekoľkých malých obciach, kde vyvíjajú intenzívnu misijnú činnosť.

Vierouka spoločenstva je založená na kresťanstve, avšak objavuje sa tu biblický fundamentalizmus. Hlavný dôraz sa kladie na osobný zážitok prijatia krstu v Duchu Svätom s jeho viditeľnými prejavmi, najmä na hovorenie jazykmi (glosolália) a dar uzdravovania. Bez týchto zážitkov a prejavov stúpenci Manny nepovažujú člena za znovuzrodeného kresťana. Tie podľa nich svedčia o sile viery.

Máme však informácie o troch sťažnostiach adresovaných Ministerstvu vnútra a Ministerstvu kultúry SR. Napísali ich zúfalí ľudia, ktorých blízky bol členom spoločenstva Manna, čo podľa nich malo veľmi negatívny dopad na zmenu jeho osobnosti a tým i celej rodiny. Podľa údajov uvedených v týchto sťažnostiach všetci z nich opustili svoje záujmy, prestali čítať „svetskú" literatúru a počúvať svetskú hudbu, čo následne viedlo k úplnej zmene životného štýlu celej rodiny. Svojich blízkych začali považovať len za „svetských", čo v praxi znamenalo nehodných a neveriacich. Tento postoj sa premietal do ich správania takým spôsobom, že manželov prestali vnímať ako rovnocenných partnerov, zostali pasívni v rozhodovaní a spoliehali sa výhradne na modlitbu a „pomoc Božiu", prestali s rodinou tráviť voľný čas a všetok ho venovali účasti na cirkevných zhromaždeniach. Jedinou témou rozhovorov sa stal Boh, Ježiš, viera a prehováranie, aby do spoločenstva vstúpili tiež ich rodinní príslušníci - bez súhlasu spoločenstva a pastora neurobili nič. Z toho dôvodu dochádzalo k znefunkčneniu rodín, ba aj k rozvodom.

Tieto skúsenosti poukazujú na možné riziká, ktoré okrem občas vyskytujúceho sa pozitívneho ovplyvnenia závislých či inak postihnutých osôb môžu vznikať v činnosti niektorých turíčno-charizmatických novoprotestantských spoločenstiev, medzi ktoré možno zaradiť aj Cirkev Manna. Jej členovia kladú silný dôraz na emocionálne prežívanie viery, ale sú často vedení ľuďmi bez adekvátneho teologického vzdelania, čím sa zvyšuje riziko nekontrolovaného emocionálneho tlaku a ich ovplyvňovania. Dôsledkom býva tiež biblický fundamentalizmus typický pre takéto kontroverzné spoločenstvá, pestovanie pocitu výlučnosti, elitárstva a z toho vyplývajúce odmietanie spolupráce s inými kresťanskými cirkvami a spoločenskými organizáciami.

 

Obraciam sa na vás s prosbou. V súvislosti s jednou mojou nepríjemnou skúsenosťou sa chcem informovať ohľadom Typologickej poradne Dr. Jána Šrama.   IVAN, Levice

Podkladom pre našu odpoveď o Typologickej poradni Dr. Jána Šrama bola analýza webových stránok a konzultácia s renomovanými psychológmi pôsobiacimi dlhé roky vo výskume i poradenskej praxi. Na základe toho možno konštatovať, že Dr. Ján Šramo medzi psychológmi nie je ako odborník známy a ani uznávaný, aj keď údajne je to jediný typológ, ktorý študoval medicínu a psychológiu po celom svete. Taktiež typológia nebola uznaná a nie je ani akceptovaná klasickou psychológiou za vedu, tak ako to o sebe s obľubou typológovia tvrdia, napríklad: „Je to objektívne kritická (...) empirická, skúsenostná veda." Hľadali sme preto nejaké objektívne vedecké kritické štúdie a výsledky o efekte typológie, tak ako ich má seriózna veda publikovať v odbornej literatúre, ale nikde sme nič podobné nenašli.

Keby sme si za jeden z argumentov vzali jazyk, ktorý je určujúci pre posudzovanie akéhokoľvek odboru (z toho dôvodu, že odráža myslenie autora), tak na základe analýzy webových stránok môžeme usudzovať, že na jednej strane sa typológia tvári ako veda, keď používa odborné termíny psychológie a to v ich bežnom význame, napríklad diagnóza, patológia, psychoanalýza, profesiogram (taktiež celý názov typológie antropologická biotypológia budí zdanie vedeckosti), no na druhej strane používa množstvo takých cudzích slov, ktoré „odborne" iba znejú a snáď majú zvyšovať zdanie vedeckosti - napríklad najdôležitejšie základné typy označuje ako konvex (čo znamená vydutosť, vypučenosť) alebo konkáv (vdutosť, vpučenosť). Okrem toho používa množstvo iných cudzích názvov, ako kineziológia, irisdiagnostika, označujúcich také alternatívne „liečebné" metódy, ktoré klasická medicína aj psychológia odmieta ako nevedecké a doposiaľ nijako nedokázané, čo taktiež spochybňuje celú vedeckosť typológie.

Ako mnohé ďalšie sporné metódy aj typológia sľubuje recept na všetky problémy - za 15 minút (maximálne hodinu) vám nájde najvhodnejšie povolanie, partnera, určí povahu, preskúma dispozície na choroby a vyrieši výchovné ťažkosti - a to všetko za 500 až 2 300 Kč. Typologická terapia je veľmi jednoduchá - úprava stravy, pitný režim, bylinky a pohyb. A že toto môžete mať i zadarmo? A že vám to hovorí taktiež zdravý rozum? Čo je na tom také vedecké?

Na vzdelávací kurz už musíte hlbšie siahnuť do vrecka - stojí najmenej 4 000 Kč a, samozrejme, potrebujete absolvovať všetky 4 aprobačné stupne, takže spolu zaplatíte „iba" 16 000 Kč, no zato sa z vás zaručene stane typológ.

 Iste, každý môže vydať svoje peniaze na čo sám uzná za vhodné - my tu však vidíme viac riziko poškodenia a zneužitia človeka, človeka nešťastného, s problémami, ktorému sa ponúka len akási ilúzia pomoci. Ba dokonca vidíme aj možnosť sekundárneho poškodenia, a to vtedy, ak svoj zdravotný problém zanedbá, keď nevyhľadá odbornú pomoc.