Vydavateľ: Knižní klub, Praha 2006, s. 446

Vlani sa na pultoch kníhkupectiev objavila Encyklopédia nových náboženstiev - preklad vynikajúcej slovníkovej príručky vydanej nakladateľstvom Lion Publishing roku 2004. Ide o rozsiahle dielo niekoľkých desiatok autorov, podrobne mapujúce svet nových náboženských hnutí, siekt a alternatívnych spiritualít.

Hlavným editorom autorského kolektívu je významný britský religionista a odborník na novú religiozitu Christopher Partridge. Pri výbere spolupracovníkov sa opieral o svoje bohaté predchádzajúce skúsenosti: ako hlavný editor niekoľkých slovníkových príručiek vychádzal z dlhoročnej spolupráce s poprednými svetovými znalcami jednotlivých náboženských tradícií a odborov špecializovanej religionistiky.

V úvodnej stati Partridge vysvetľuje svoju pracovnú metódu a komentuje štruktúru a zameranie príručky. V krátkosti opisuje dynamiku vzniku, rastu, konsolidácie a prípadne zániku nových náboženských hnutí, podáva pracovné definície kľúčových pojmov (nové náboženstvá, alternatívna spiritualita, kult, sekta). Predstavuje tiež dva štandardné spôsoby členenia množstva rozmanitých fenoménov v oblasti novej religiozity a ukazuje slabiny a medze každej zvolenej typológie a kategorizácie.

Predkladaná encyklopédia poskytuje solídne informácie zainteresovaným laikom, jej dikcia je teda popisná, nie hodnotiaca. Má slúžiť ako sprievodca pestrým svetom nových náboženských hnutí a, pravdaže, zároveň zabezpečovať „ochranu spotrebiteľa" v širokej a miestami až chaoticky rozmanitej ponuke nových náboženských hnutí. Autori encyklopédie sa snažia poskytnúť orientáciu súčasníkom hľadajúcim duchovno, dať im takrečeno do ruky mapu a kompas, aby sa v záplave marketingových stratégií na súčasnom náboženskom trhovisku nestratili. I preto sa jednotlivé heslá encyklopédie nezaraďujú podľa abecedy, ale jednotlivé hnutia sú pre ľahšiu orientáciu zoskupené do rozsiahlych kapitol podľa svetových náboženstiev, v ktorých majú svoje korene. Každá takáto kapitola má v úvode krátke oboznámenie s dejinami a so základnými vieroučnými a etickými princípmi danej tradície. V rámci jednotlivých kapitol sa potom heslá zaraďujú podľa časovej osi.

Príručka je zároveň písaná populárnym, prístupným jazykom, je určená širokej verejnosti, nie iba úzkemu okruhu odborníkov. Pri výbere spracúvaných hesiel sa autori riadili nasledujúcimi hľadiskami: vzhľadom na to, že pre obrovské množstvo nových náboženských hnutí bolo potrebné robiť riadenú selekciu, prednosť dostali najmä početnejšie a vplyvnejšie hnutia, ako aj hnutia, ktoré doteraz neboli dobre zmapované a po ich odbornom predstavení je vzrastajúci dopyt. Popri heslách venovaných jednotlivým hnutiam ponúka encyklopédia niekoľko prierezových článkov, ktoré prezentujú základné charakteristické rysy širších skupín nových náboženských hnutí, ďalej sú v príručke zahrnuté tematicky zamerané články, ktoré pojednávajú buď o dôležitých všeobecných rysoch niektorých skupín, alebo o typických vieroučných predpokladoch a polemikách.

Recenzovaná publikácia je bohato ilustrovaná. Hoci je dielom niekoľkých desiatok autorov, pôsobí veľmi uceleným dojmom a vrchovatou mierou spĺňa to, čo hlavný editor v predhovore sľubuje.