Roku 2008 vydalo pražské vydavateľstvo Věra Nosková pozoruhodnú publikáciu Jiřího Heřta Výkladový slovník esoteriky a pavěd (ďalej Slovník) zahŕňajúcu 268 hesiel z veľmi rozsiahlej oblasti ezoteriky. Kniha patrí medzi vzácne „skeptické" diela obhajujúce kritické myslenie a vedecký metodický prístup. Takéto publikácie osamotene čelia oveľa obľúbenejšej komerčnej ezoterike a zavádzajúcemu „duchovnu", s ktorými sa dnes bežne stretávame v početných publikáciách, novinách a ďalších médiách. Slovenský záujemca nemusí ale Slovník prácne zháňať. Zároveň s tlačenou verziou totiž vznikla jeho všeobecne dostupná internetová podoba, ktorej výhodou je možnosť priebežnej inovácie a zaradenia nových hesiel - nájdete ju na adrese www.sisyfos.cz.

Autor Slovníka, prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., povolaním lekár-anatóm, dlhodobo pôsobil najmä na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Plzni. Od roku 1995 sa angažuje v Českom klube skeptikov Sisyfos, kde niekoľko rokov zastával funkciu predsedu. Jeho rozsiahla organizačná, prednášková a publikačná aktivita v prospech skeptického hnutia si zaslúži obdiv. Zameral sa najmä na alternatívnu medicínu, o ktorej vydal viacero kníh; posledná z nich, Alternativní medicína a léčitelství - kritický pohled (2011) je tiež prístupná na webstránke Sisyfosu.

Slovníkové heslá boli volené tak, aby vystihovali predovšetkým dianie na tuzemskej ezoterickej scéne, a ak obsahovo súvisia s alternatívnou medicínou, býva to zdôraznené. To možno privítať, pretože alternatívna medicína zvykne byť nebezpečná, pričom zodpovedné inštitúcie (lekárska komora, ministerstvo zdravotníctva, lekárske fakulty) si s ňou niekedy nevedia poradiť alebo ju podceňujú. Heslá sú spracované starostlivo a väčšinou dosť podrobne: najprv je podaná definícia termínu a objektívny opis fenoménu. Po ňom je pod názvom Hodnotenie uvedený podrobnejší kritický výklad. Popri heslách z ezoterickej a pseudovedeckej oblasti je do Slovníka zaradený aj výklad niektorých vedeckých a filozofických termínov (napr. agnosticizmus, energia, informácie, pseudoveda, skepticizmus a i.), nevyhnutných pre pochopenie iných častí publikácie. Zoznam hlavných kritických zdrojov je uvedený na konci knihy. Publikácie obhajcov paranormálnych javov a ezoteriky autor neuvádza, pretože je ich nepreberné množstvo a sú verejne dostupné. Ďalšie odkazy, ktoré recenzovaná publikácia obsahuje, sú uvedené pri jednotlivých heslách. Časté sú tu odkazy na články štvrťročníka skeptického klubu Zpravodaj Sisyfos. Ten už vychádza osemnásty rok, pričom všetky vydané čísla sú prístupné na spomínanom klubovom webe Sisyfosu.

Podstatná časť slovníkových hesiel je venovaná hermetizmu, parapsychológii, ezoterickému liečiteľstvu, ufológii, t. j. odborom, o ktoré sa zaujíma i religionistika. To by mohlo viesť k domnienke, že autor Slovníka mieni kriticky zasahovať taktiež do duchovnej oblasti. Tak to ale rozhodne nie je; Slovník má hlavne poslúžiť na orientáciu verejnosti v konflikte kritického myslenia s iracionálnosťou cielenou na komerciu alebo na dehonestáciu vedy. Napríklad heslo Antropozofia (spolu s príbuznými heslami Akáša, Antropozofická medicína, Eurytmia, Teozofia, Waldorfské školstvo) je zaradené do Slovníka najmä preto, lebo náboženstvo v tomto prípade sa úporne usiluje o neoprávnený vplyv v medicíne, poľnohospodárstve, a najmä pedagogike. Ak mu máme účinne čeliť, musíme mu i dostatočne porozumieť.

Slovník vyvolal množstvo priaznivých ohlasov v tlači a médiách, kde býva relatívne často citovaný (takmer pravidelne sa tak deje napr. v mesačníku 21. storočie). Samozrejme sa tiež ozývajú i hlasy odporcov. Pozoruhodná reakcia prišla zo Slovenska od bratislavského kybernetika, sofiológa a angelológa RNDr. Emila Páleša, CSc., po tom, čo si prečítal heslo Angelológia (v internetovej verzii) a dozvedel sa, že jeho odbor bádania je pseudoveda. Obrátil sa na výbor klubu Sisyfos s požiadavkou prinútiť prof. Heřta, aby sa mu ospravedlnil a eventuálne ho vylúčili z klubu. Vedeckosť angelológie zdôvodňoval Páleš tým, že o nej úspešne prednáša na univerzitách na Slovensku aj v Česku a že svoje výsledky publikuje v odborných časopisoch a dokonca za dosiahnuté vedecké výsledky získal prestížnu cenu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Pálešove argumenty boli starostlivo preskúmané. Dopadlo to však tak, že Heřtovo ospravedlnenie sa nekonalo a Páleš získal od klubu Sisyfos ďalšiu cenu - bronzový Bludný balvan za rok 2008. (Cena sa udeľuje každoročne za „závažné príspevky k dezorientácii verejnosti".)

Najzaujímavejšie na celej záležitosti je, že naozaj došlo a zrejme stále dochádza k ťažko uveriteľnej podpore Pálešovej angelológie zo strany akademických inštitúcií. Ako je to možné? Dôvodom je falošné chápanie akademickej slobody, ale taktiež ľahostajnosť a neochota akademických pracovníkov ísť do nepríjemného konfliktu; je to žiaľ všeobecnejší jav. (Viac o tomto prípade sa možno dočítať z článkov J. Heřta, G. Dohnala a Č. Zlatníka v Zpravodaji Sisyfos 1/2009.)

Čitateľ Slovníka sa stretáva s pestrým svetom mimozemšťanov, anjelov, senzibilov, prútikárov, veštcov, špiritistov a s mnohými ďalšími témami svedčiacimi o ľudskej potrebe viery, rituálov a zázrakov. Namiesto ťažko zrozumiteľného, prácne dosiahnuteľného vedeckého poznania sa tu ponúkajú intuitívne jasné „alternatívne" pravdy o človeku a jeho svete. Slovník má ukázať, že jednoduché pravdy a vzrušujúce, avšak falošné, objektivite odporujúce názory predstavujú pre spoločnosť veľké riziko a vyzýva tak čitateľov, aby sa mu pokúsili odporovať - myslieť a konať zodpovedne a racionálne.