V roku 2009 sa na slovenskom knižnom trhu objavila pozoruhodná publikácia zaoberajúca sa otázkou kumránskych zvitkov známych i ako rukopisy od Mŕtveho mora; prvá, ktorá na túto tému vyšla v slovenskom jazyku. Jej autorom je doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (1973) z Katedry histórie a biblických vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. O jeho kvalifikovanosti a odbornosti svedčí aj skutočnosť, že absolvoval viaceré zahraničné stáže. V rokoch 2000 - 2004 študoval odbor Biblické vedy a archeológia na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme a v akademickom roku absolvoval tiež prednášky na prestížnej archeologickej škole École biblique et archéologique française de Jerusalem. Recenzované dielo publikoval so zámerom, aby čitateľov upozornil na existenciu rukopisov, ktoré v čase svojho objavenia (1947) vyvolali veľkú senzáciu a dodnes sa považujú za najpozoruhodnejší objav 20. storočia. A taktiež aby vyvrátil niektoré mýty a mylné predstavy, ktoré sa so zvitkami a komunitou esénov zvyknú spájať.

Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku v oblasti výskumu kumránskych zvitkov neexistuje staršia monografická práca, a teda ani nemôže existovať ustálená odborná terminológia, autor si zvolil pracovné názvy s prihliadnutím na terminológiu, ktorú používajú cudzojazyčné publikácie. Vo svojom diele sa zameral na archeologickú stránku objavenia rukopisov, no patričnú pozornosť venoval aj samotným metódam výskumu Kumránu a jeho zvitkov, ku ktorým patrí okrem iného aj štúdium stratigrafie, mincí, keramiky, paleografie, rádiouhlíkovej metódy, analýzy DNA, infračerveného žiarenia atď.

Autor neopomenul ani archeologický opis Kirbet Kumránu v chronologickom slede a nezanedbateľný dôraz kládol okrem archeologického i na historický a náboženský kontext danej doby. Tak si čitatelia, ale takisto študenti biblických vied môžu povšimnúť dobový kontext, v ktorom esénska komunita vznikla. Bolo by totiž scestné, keby boli eséni vytrhnutí z takýchto historicko-religióznych súvislostí a nebral sa ohľad na existenciu iných heterodoxných skupín intertestamentálneho judaizmu, ako boli napríklad farizeji, saduceji, zelóti, terapeuti či apokalyptické a sapienciálne hnutia. Autor sa preto v krátkosti venuje aj im.

Mnohí žurnalisti svojho času často špekulovali o existencii tzv. predkresťanského kresťanstva, resp. esénskeho Ježiša, no ako to ukazuje i táto recenzovaná publikácia, bola to iba mytologická blamáž žurnalistov druhej polovice minulého storočia.

Publikácia obsahuje taktiež krátku antológiu kumránskych textov niektorých významných rukopisov, ako sú Pravidlo spoločenstva, Apokryf Knihy Genezis, Vojnový zvitok, Pešer k 37. žalmu, Medený zvitok, Damaský dokument či Chrámový zvitok. Okrem toho zahŕňa prehľad a kategorizáciu zvitkov podľa miesta objavenia v jednotlivých jaskyniach. Jej mimoriadnym príspevkom je aj to, že čitateľovi poskytuje preklad niektorých textov a sprevádza ho celou zbierkou zvitkov. Na záver je kniha doplnená krátkym prehľadom významných výskumníkov a učencov, ktorí sa venovali a niektorí sa dodnes venujú výskumu rukopisov od Mŕtveho mora; spolu s bohatou fotodokumentáciou.