http://www.krev.info

Česká mutácia (jedna z pätnástich) webového portálu http://www.ajwrb.org patriaceho medzinárodnej organizácii Spojenectvo svedkov Jehovových za reformu v otázke krvi. Táto organizácia združuje svedkov Jehovových (SJ) či ich priateľov a príbuzných, ktorí sa snažia dosiahnuť zmeny v tragickej náuke založenej na omyle, ktorá si doposiaľ vyžiadala už tisíce životov dospelých SJ, ale aj ich detí. Jej cieľom je vzdelávať svedkov, členov ich rodín, ich priateľov a zdravotníckych pracovníkov o iracionálnych stránkach náuky spoločnosti Strážna veža týkajúcej sa použitia krvi a produktov z krvi a propagovať reformu tejto náuky tak, aby sa každý SJ mohol slobodne rozhodovať o type liečby bez strachu zo sankcií zo strany Strážnej veže, ktoré ho môžu oddeliť od členov jeho rodiny a priateľov.

Na informácie bohatá stránka obsahuje aktuálne články z médií, závažné historické informácie týkajúce sa otázky krvi, informačné brožúry pre lekárov, právne dokumenty súvisiace s otázkou krvi, spomienky na mŕtve obete spoločnosti Strážna veža, ale i mnohé kontakty na hlavných predstaviteľov spoločnosti Strážna veža po celom svete, citácie z časopisu Strážna veža, krátke videoklipy, stanoviská či návštevnú (diskusnú) knihu a užitočné weblinky. Pre svoj dôležitý a naliehavý obsah zaradilo Ministerstvo kultúry ČR túto webstránku do fondu zlatých webových stránok ČR spadajúcich pod špeciálnu ochranu.

 

http://www.rozcesti.org

Českú evanjelizačnú webstránku Rozcestí spravujú bývalí členovia Náboženskej spoločnosti svedkovia Jehovovi (NSSJ). Poskytuje viaceré praktické rady a návody ako hovoriť so SJ, ako máme k nim pristupovať a viesť s nimi dialóg, ako im môžeme pomôcť objaviť osobný vzťah ku Kristovi. Nájdeme na nej rozličné články a voľne stiahnuteľné materiály ako Biblické odpovědi křesťana na otázky SJ, Biblické modlitby ke Kristu alebo témy ako Trojica, Ježiš Kristus, Duch Svätý, krv, história, Biblia, život a smrť, životné príbehy. Okrem toho stránka obsahuje aj odkazy na kresťanské webstránky, publikácie a periodiká a tiež linky na webstránky o SJ písané v rôznych jazykoch. V časti Ke stažení sú k dispozícii rôzne brožúry, dobové dokumenty, výklady a komentáre, odborné štúdie, svedectvá atď. Stránka pomáha zorientovať sa predovšetkým bývalým, ale i súčasným členom NSSJ, ktorí majú odvahu dozvedieť sa niečo viac o pozadí svojej náboženskej spoločnosti.

 

http://www.psychomanipulacja.pl

Stránka patrí Centru predchádzania psychomanipulácii v poľskom Lubline. Centrum poskytuje základné a kritické informácie o fungovaní kontroverzných náboženských, terapeutických a komerčných zoskupení. Vlastní knižnicu a videotéku s výpožičnou službou. Ponúka i psychologické, právne a teologické poradenstvo pre obete psychomanipulatívnych skupín a ich rodiny. Usporadúva prednášky a školenia pre mládež, učiteľov a rodičov o skupinovej psychickej manipulácii. Obsah webstránky tvoria základné informácie o sektách a psychickej manipulácii, abecedne usporiadaná databáza poľských a zahraničných skupín, archív časopisu Sekty i fakty, tematické články a správy a tiež kontakty na centrá pomoci v celom Poľsku. Záujemca tu nájde dostatok informácií, je len škoda, že všetky sú iba v poľštine.

 

http://badzwolny.eu

Stránku spravujú Dominikánske informačné centrá o nových náboženských hnutiach a sektách (DIC), ktoré sa nachádzajú v Gdansku, Krakove, Poznani, Štetíne, vo Vroclave a Varšave. Ich cieľom je chrániť ľudí pred psychickou, doktrinálnou a ideologickou manipuláciou a pomáhať tým, čo sa už do nej dostali, ale aj ich priateľom a rodine. DIC poskytujú individuálne a telefonické konzultácie, realizujú výstupové poradenstvo, spolupracujú s osvetovými centrami, políciou, mestskou samosprávou a realizujú prednáškovú činnosť.

Obsahom stránky sú správy, rady pre dotknutých sektami, slovník odborných pojmov, recenzie poľských publikácií o New Age a sektách, informácie o skupinách a hnutiach (sú tu len tie, na ktoré sa ľudia pýtali DIC), o javoch (jednotlivé fenomény ako astrológia, homeopatia, joga, kabala, mágia a iné), ale nájdeme tu aj rubriky ako Právo a sekty; Cirkev a nové náboženské hnutia (rozoberajú sa tu vzťahy medzi nimi) či kontakty na jednotlivé odborné centrá. Stránka je bohatá na informácie, prehľadná a jednotlivé články sa dajú stiahnuť vo formáte pdf, vytlačiť alebo poslať e-mailom.

 

http://dialogueireland.wordpress.com

Stránka patrí nezávislej nadácii Dialóg Írsko (DI) motivovanej nazadateľným právom na náboženskú slobodu, inšpirovanej kresťanskými hodnotami a podporujúcej slobodu človeka rozhodovať sa pre svoju náboženskú vieru, spirituálne či filozofické presvedčenie na základe dostatočných informácií. Nadácia nespolupracuje len s kresťanskými odborníkmi v rámci ekumenického združenia, ale tiež s ľuďmi iných vierovyznaní (judaizmus, hinduizmus, islam, budhizmus), čo odmietajú sektárske tendencie. Dokonca i so skeptikmi, agnostikmi a ateistami, ktorí majú rovnaký názor na sekty. Uvedomuje si, že sektárske tendencie, ako je psychické či spirituálne zneužívanie, sa môže votrieť do každej organizácie, vrátane vlastnej cirkvi.

Cieľom DI je šírenie vedomostí pre lepšie pochopenie pôsobenia nových náboženských hnutí v Írsku a vo svete a pastorálna podpora pre členov a bývalých členov sektárskych hnutí a ich rodiny. DI poskytuje informácie pre duchovných, učiteľov, zdravotníckych profesionálov a médiá, organizuje školenia a prednášky pre odborníkov, štátnu správu, políciu, školy a pod. Stránka podáva aktuálne správy a informácie o sektárskych hnutiach, ktoré sú triedené podľa abecedy a doplnené o možnosť vyhľadávania.

 

http://www.cifs.org.au

Stránka Cult Information and Family Support (CIFS) patrí austrálskej podpornej a informačnej sieti so sídlom v Sydney (od 1996) a Brisbane Queensland (od 2007). CIFS založili rodičia a rodinní príslušníci, ktorých najmilší uviazli v sektách. Postupne sa rozrástla, takže dnes zahŕňa rodiny, priateľov, bývalých členov, ktorí pracujú na spoločnom cieli poskytovať podporu pre ľudí zasiahnutých sektami.

CIFS je schopná pomáhať a vzájomne kontaktovať ľudí (e-mailom, telefonicky, na miestnej úrovni) s rovnakými či podobnými problémami v rámci celej Austrálie. Opakujúcimi stretnutiami sa majú ľudia vzájomne podporovať duchovne i fyzicky. CIFS podporuje formu pokojných protestov proti kultom a lobuje u členov parlamentu. Informuje verejnosť a mládež austrálskych škôl o nebezpečenstve verbovania sektami. Stránka zahŕňa aktuálne správy o sektách, informácie o tematických publikáciách (niektoré sa dajú aj objednať, iné celé stiahnuť), weblinky na videoreportáže, osobné príbehy, odborné články a na podobné organizácie v Austrálii a vo svete.

 

http://www.sobor.by

Stránka patrí Centru pre štúdium nových náboženských hnutí v Bielorusku, ktoré vzniklo v roku 1997 a požehnal ho bieloruský patriarcha Filaret. Centrum zbiera informácie o histórii a súčasnej situácii na poli siekt, kultov, nových náboženských hnutí, ako i neinštitucionalizovaných spoločností na území Bieloruska. Súčasťou Centra je databanka, ktorá sa skladá z knižnice (obsahujúcej rôznu analytickú literatúru o sektách), videotéky, audiotéky a fototéky.

Činnosť Centra pozostáva z nasledovných oblastí: poskytovanie poradenstva ľuďom, ktorí sa stali obeťami siekt alebo sa zaujímajú o túto problematiku; konzultácie pre cirkevné, sociálne, vzdelávacie organizácie, vládne agentúry a masmédiá a prednášková činnosť. Centrum sa venuje výskumu nových náboženských hnutí z rôznych pohľadov: ich miesto a funkcia v modernej spoločnosti, vodcovstvo, misionárska činnosť, členstvo, opustenie sekty, psychická manipulácia a pod. K týmto témam publikuje analytické materiály. Spolupracuje s teológmi, religionistami, psychológmi, sociológmi, historikmi, psychiatrami a právnikmi. Základné informácie o centre sú dostupné v angličtine a nemčine, podrobnejšie v ruštine.

Stránka sa skladá z rubrík: Informácie o Centre, Často kladené otázky, Štatistika netradičnej religiozity v Bielorusku, Dokumenty pravoslávnej cirkvi o sektách, Bibliografie o sektách v Bielorusku a vo svete, Knižnica (obsahuje knihy a články voľne stiahnuteľné v ruštine), Recenzie, Ponuka prednášok a pod. Zahŕňa okrem iného i chronologickú tabuľku vzniku siekt, kultov a nových náboženských hnutí, abecedný zoznam nových náboženských hnutí v Bielorusku, zoznam 553 periodík vydaných novými náboženskými hnutiami na území bývalého Sovietskeho zväzu, ale i weblinky na centrá podobného charakteru v Rusku a vo svete.

 

http://www.ppu.org.cy/index_en.html

Stránka patrí Pancyperskej rodičovskej únii (PNÚ), nezávislej neziskovej organizácii založenej roku 1994 na ochranu gréckej pravoslávnej kultúry, rodiny a jednotlivca. Poskytuje presné a aktuálne informácie o deštruktívnych sektách a kultoch aktívnych na Cypre a v zahraničí. S týmto cieľom vytvorila PNÚ pracovnú skupinu, ktorá študuje, analyzuje, vyhodnocuje poznatky a aktuálne udalosti a informuje o nich širokú verejnosť. PNÚ nechce byť nábožensky netolerantná, diskriminujúca a fanatická, ale na druhej strane má každá ľudská bytosť právo sa slobodne a vedome rozhodnúť, keď je na pochybách, či sa má pripojiť k sekte či kultu a vyznávať tak ich učenie, metódy, techniky a pravidlá.

Obsah stránky tvoria správy, informácie o konferenciách (niekde i s pripojenými textami prednášok), rôzne štúdie, materiály EÚ vydané k tejto tematike, ponuka kníh, ktoré je možnosť si objednať a weblinky na európske a celosvetové antikultové organizácie. Kompletná stránka má anglickú i grécku mutáciu.