Centrum tvorí integrálnu štruktúru pobočky Malopoľského katolíckeho združenia Civitas Christiana v Krakove. Vzniklo v roku 1997 z iniciatívy Mariusza Gajewského, ktorý navrhol koncepciu strediska a zároveň bol jeho organizátorom. Súčasnou riaditeľkou je Joanna Łuczińska. Centrum spolupracuje s viacerými odborníkmi: s P. Dr. Piotrom Jordanom Śliwińskim OFMCap, P. Dr. Mateuszom Hincom OFMCap, doc. Dr. hab. Andrzejom Zwolińskim, P. Dr. Aleksandrom Posackim SJ, P. Dr. hab. Janom Mazurom, P. Dr. hab. Zdzisławom Kijasom OFMConv z Pápežskej teologickej akadémie (PAT), Dr. Romanom Pindlom (PAT), Dr. Stanisławom Hałasom (PAT) a s P. MgrLic. Witom Pasierbkom SJ z Krakovského inštitútu a i. Projekty centra financuje Pobočka Malopoľského združenia. V rokoch 1998 - 1999 niektoré jeho činnosti financoval Mestský úrad sociálnej pomoci v Krakove a Ústav zdravia Úradu mesta Krakov.

Centrum vyvíja informačnú, vzdelávaciu a vydavateľskú aktivitu. Informačné oddelenie poskytuje záujemcom údaje o sektách; vzdelávanie sa zameriava hlavne na stretnutia, verejné prednášky a školenia organizované centrom v spolupráci so školami a farskými úradmi. Najnovšou iniciatívou je spolupráca s Krakovským okresným úradom, v rámci ktorej sa dohodlo poskytovanie školení o sektách a ich nebezpečenstvách pre študentov stredných škôl v krakovskom okrese. Na školeniach sa môžu zúčastňovať aj pedagógovia. Program pokračuje aj v tomto školskom roku. V predošlých rokoch centrum zorganizovalo prednášky venované viacerým sektám (Svedkovia Jehovovi, hnutie Hare Krišna, Munova sekta) a prednášky týkajúce sa hnutia New Age, ekonomických siekt, okultizmu či Silvovej metódy.

V rámci organizovaných stretnutí sa v aule Poľskej akadémie vied uskutočnilo v novembri 1999 sympózium Sekty - mýtus či realita s účasťou odborníkov na problematiku siekt a predstaviteľov poľských informačných centier a zahraničných hostí o rok neskôr sympózium Nádeje a obavy konca tisícročia.

Centrum sa zaoberá aj vydávaním informačných tlačovín zameraných na problematiku siekt. Materiály sa distribuujú nielen do krakovských stredných škôl, ale aj medzi širšiu verejnosť. Centrum doteraz vydalo: letáky Pozor sekty!, New Age, Okultizmus, Transcendentná meditácia; brožúry Vojna o dušu, Morálne normy a sloboda svedomia a vyznania; publikáciu ABC o sektách; a vydáva bulletin Cestami siekt a kultov, ako aj edíciu Knižnica - Cestami siekt a kultov.